Πείτε μας τη Γνώμη σας!!
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων
Σε πιλοτική Λειτουργία

Μητρώο Αιτημάτων, Προκηρύξεων, Συμβάσεων & Εντολών Πληρωμής

Στο πλαίσιο του νόμου (N.4013/2011) για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο. Στόχοι του Μητρώου είναι η διαφάνεια στις προμήθειες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Στο Μητρώο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία μιας σύμβασης τα οποία, σε συνδυασμό με τις διοικητικές πράξεις που ήδη καταχωρούνται στη Διαύγεια, επιτρέπουν την διαφάνεια όλων των διαδικασιών για τις προμήθειες του Δημοσίου, σε όλα τα βήματα, από τη δημιουργία του σχετικού αιτήματος έως και τις πληρωμές.

Προκηρύξεις
Όλες οι προκηρύξεις ή προσκλήσεις που αφορούν εγκεκριμένα αιτήματα σε συνδυασμό με την αγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Δείτε όλες τις Προκηρύξεις
Συμβάσεις
Όλες οι συμβάσεις υπό την έννοια των παραγράφων 2-5 του άρθρου 2 του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63) και των παραγράφων 2-6 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και διαδικασίας ανάθεσης, μαζί με τα κείμενα της σύμβασης, τα ποσά, τους αναδόχους και πληροφορίες για τον τρόπο επιλογής τους. Όλες οι συμβάσεις καταχωρίζονται υποχρεωτικά με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου μετά τη υπογραφή τους, και πάντως πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης Παράλληλα με την καταχώριση των νέων συμβάσεων, προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την απογραφή των ενεργών συμβάσεων και του ανεκτέλεστου υπολοίπου αυτών όλων των φορέων του Δημοσίου. Δείτε όλες τις Συμβάσεις
Εντολές Πληρωμών
Όλες οι Εντολές Πληρωμών έναντι των καταχωρημένων συμβάσεων. Αφορά τα Εντάλματα Πληρωμής, μαζί με τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων. Δείτε όλες τις Εντολές Πληρωμής
Κάθε αίτημα, προκήρυξη, σύμβαση ή πληρωμή που καταχωρείται στο Μητρώο θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης (ΑΔΑ). Η καταχώριση στη Μητρώο και η αναφορά του ΑΔΑ αποτελούν στοιχεία εγκυρότητας και εκτελεστότητας της σχετικότητας πράξης.

Tα στοιχεία του Μητρώου είναι δημόσια διαθέσιμα.

Το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του Μητρώου σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού και φιλοξενείται στις υποδομές εικονικών μηχανών του ΕΔΕΤ. Έως την έναρξη ισχύος του νόμου πραγματοποιείται δοκιμαστική λειτουργία των εφαρμογών, με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, το Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.